REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADARZYNIE

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 2. Statut Szkoły Podstawowej w Nadarzynie.

 

Regulamin zawiera:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Samorząd Klasowy.
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
 4. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 5. Opieka Samorządu Uczniowskiego.
 6. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego.
 7. Kodeks ucznia - ABC dobrego wychowania
 8. Przepisy końcowe.

 

ROZDZIAŁ I

§1

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:
  • na szczeblu klas: Samorządy Klasowe;
  • na szczeblu szkoły: Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

§2

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw i obowiązków uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • prawo wyboru w porozumieniu z dyrektorem nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządu uczniowskiego;
  • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
  • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2. Na wniosek dyrektora szkoły Samorząd Uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

 

ROZDZIAŁ II
Samorząd Klasowy

§1

 1. Samorząd Klasowy składa się z:
  • przewodniczącego;
  • zastępcy przewodniczącego;
  • skarbnika;
  • łącznika z biblioteką.
 2. Sposób wyboru Samorządu Klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.

§2

 1. Do zadań Samorządu Klasowego należy przede wszystkim:
  • ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
  • reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;
  • reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
  • występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
  • udział w pracach organizowanych przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego;
  • informowanie klasy o postanowieniach i pracach Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
  • inne zadania nałożone przez klasę lub Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

ROZDZIAŁ III
Zarząd Samorządu Uczniowskiego

§1

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych.
 2. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
  • przewodniczący;
  • zastępca;
  • przewodniczący i członkowie sekcji, jeżeli sekcje zostaną powołane;
  • protokolant.
 3. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.
 4. Członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą być uczniowie klas IV - VI.
 5. Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego koordynuje prace Zarządu i reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.
 6. Zarząd Samorządu Uczniowskiego obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna samorządu (minimum raz w miesiącu).
 7. Pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu zwołują Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni od daty wyborów.

§2

 1. Do zadań podstawowych Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy:
  • przygotowanie projektów regulaminu Samorządu Uczniowskiego. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;
  • występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania;
  • gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego;
  • wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrektora szkoły;
  • proponowanie kandydatów na Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

§3

 1. W celu usprawnienia swej działalności Zarządu Samorządu Uczniowskiego może powoływać sekcje do wykonywania określonych zadań.
 2. Na czele wszystkich sekcji stoją przewodniczący, powoływani na pierwszym zebraniu Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 3. W skład sekcji wchodzą uczniowie spoza Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 4. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez przewodniczącego sekcji, jeżeli nie wypełniają swych obowiązków.
 5. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego wraz z nauczycielami - opiekunami.

 

ROZDZIAŁ IV
Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

§1

 1. Wybory przeprowadza się w czwartym tygodniu września.
 2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.
 3. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV - VI.
 4. Wybranym do Zarządu Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń klasy IV - VI.

§2

 1. Wybory zarządza przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i dyrektorem szkoły.
 2. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły oraz ogłasza w każdej klasie.

§3

 1. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.
 2. Komisję wyborczą wybierają członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 3. Na czele komisji stoi przewodniczący.
 4. Komisja działa pod nadzorem opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

§4

 1. Kandydatów na członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego zgłaszają uczniowie klas IV - VI.
 2. Każdej z wyżej wymienionych klas przysługuje prawo zgłoszenia dwóch kandydatów.
 3. Uczniowie, którzy chcą kandydować, muszą uzyskać poparcie, co najmniej połowy uczniów swojej klasy.
 4. Obowiązek zgłoszenia kandydatów przewodniczącemu komisji wyborczej nakłada się na Samorządy Klasowe.
 5. Samorządy Klasowe dostarczają przewodniczącemu Zarządu Samorządu Uczniowskiego programy wyborcze poszczególnych kandydatów i ich charakterystyki w formie pisemnej, najpóźniej na tydzień przed datą wyborów.
 6. Poszczególne programy i charakterystyki kandydatów rozwieszone zostaną na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.

§5

 1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.
 2. Głosować można na jednego kandydata.
 3. Wyborca stawia znak "X" obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
 4. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.

§6

 1. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.
 2. Trzech kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium Zarządu Samorządu Uczniowskiego i otrzyma stanowiska: przewodniczącego, zastępcy, protokolanta..
 3. Pozostali kandydaci do Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaną przewodniczącymi lub członkami poszczególnych sekcji.

§7

 1. W razie konieczności regulamin wyborów może zostać uzupełniony o kolejne punkty na Zgromadzeniu Samorządów Klasowych.

ROZDZIAŁ V
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

§1

 1. Kandydatów na Opiekunów Samorządu Uczniowskiego proponuje.
  • Zarządu Samorządu Uczniowskiego
  • Rada Pedagogiczna;
  • Zgromadzenie Samorządów klasowych.
 2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera zgromadzenie samorządów klasowych.
 3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest koordynatorem obrad Zarządu Samorządu Uczniowskiego i jego działalności.

§2

 1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
 2. Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.
 3. Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniem i nauczycielem.

ROZDZIAŁ VI
Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego

§1

 1. Dochody uzyskane ze zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski imprez:
  • sprzedaż stroików,
  • kawiarenka,
  • loteria,
  • sprzedaż kart "walentynkowych" i innych,
 2. Dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów.

ROZDZIAŁ VII
Kodeks ucznia - ABC dobrego wychowania 
KAŻDY UCZEŃ ŚWIADCZY O NASZEJ SZKOLE!

 1. Kłania się wszystkim pracownikom szkoły:
  • zawsze pierwszy mówi „dzień dobry!”
  • wyjmuje ręce z kieszeni, gdy kłania się lub z kimś rozmawia.
 2. Stosuje na co dzień zwroty „proszę, dziękuję, przepraszam”.
 3. Przychodzi punktualnie na zajęcia.
 4. Ubiera się odpowiednio do sytuacji, zawsze estetycznie, nie wyzywająco.
 5. Dba o higienę i porządek w miejscu, w którym przebywa.
 6. W czasie lekcji zachowuje się właściwie:
  • wstaje, gdy nauczyciel się do niego zwraca,
  • stara się być aktywny i pracować w czasie lekcji,
  • nie korzysta na lekcji z telefonu komórkowego, dyktafonu ,
  • nie używa aparatu fotograficznego lub kamery bez zgody dyrektora szkoły lub nauczyciela prowadzącego.
 7. Dba o kulturę języka:
  • grzecznie zwraca się do innych,
  • nie używa wulgarnych słów,
  • nie krzyczy, ale rozmawia.
 8. Jest odpowiedzialny i prawdomówny:
  • ma odwagę przyznać się do winy,
  • nie kłamie,
  • nie zrzuca odpowiedzialności na innych, ale ponosi ją sam.
 9. Pamięta o kulturalnym zachowaniu się poza szkołą:
  • kłania się osobom które zna,
  • ustępuje miejsca osobom starszym,
  • stosuje formuły grzecznościowe,
  • nie zaśmieca i nie niszczy otoczenia.
 10. Godnie reprezentuje dobre imię ucznia SP z Nadarzyna.
 11. Stara się pracować nad własnym charakterem, postępuje zgodnie z zasadami dobrego wychowania powszechnie uznawanymi w naszym kraju.

ROZDZIAŁ VIII
Przepisy końcowe

 1. Wszystkie decyzje Zarządu Samorządu Uczniowskiego i Zgromadzenia Samorządów Klasowych podejmuje się większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu Samorządu Uczniowskiego i Zgromadzenia Samorządów Klasowych.
 2. Sprawy wymagające współdziałania dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
 3. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
 4. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Zatwierdzone na posiedzeniu Zgromadzenia Samorządów Klasowych

 

 

 

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!